Warunki napraw

 • Podstawą do wydania sprzętu jest oryginał zgłoszenia sprzętu do naprawy
 • Serwis nie odpowiada za możliwe skutki wynikające ze zgubienia pokwitowania oddania sprzętu do naprawy
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika
 • Serwis z góry informuje o ew. kosztach napraw
 • Serwis obciąża Klienta kosztem diagnozy serwisowej 60zł netto, w przypadku rezygnacji z naprawy komputera, opłata ta jest anulowana przy zgodzie na naprawę sprzętu komputerowego
 • Serwis udziela pisemnej gwarancji na usługi w wymiarze od 1 miesiąca do 12 miesięcy
 • Za sprzęt nie odebrany z serwisu będzie naliczana opłata wysokości 2zł netto za każdy rozpoczęty dzień jego przechowywania, licząc 30 dni od momentu poinformowania klienta o możliwości jego odbioru

Gwarancja

Gwarancja jest udzielona na sprzęt, usługę, nie na oprogramowanie. Gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy, bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Stanowi ona zatem wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez nabywcę od sprzedającego bądź producenta towaru. Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości usługi lub towaru sprzedanego. Z reguły gwarancja uprawnia nabywców do żądania usunięcia wady bądź dostarczenia towaru bez wad. Zakres uprawnień z tytułu gwarancji zależy jednak każdorazowo od postanowień sprzedawcy czy producenta. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych rzeczy. Z istoty gwarancji wynika, że zapewnia ona zdatność rzeczy do normalnego użytku. Zatem pojęcie wadliwości wskazuje na brak (zmniejszenie) tylko cech użytkowych, jakie rzecz powinna mieć zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami.
Przepisy o gwarancji z art. 577-582 Kodeku cywilnego.

Reklamacja

Warunki skorzystania z reklamacji:

 • Jeśli Klient zauważy, że produkt lub usługa który otrzymał nie jest zgodna z zamówieniem ma prawo do złożenia reklamacji. Prawo takie obowiązuje 30 dni od chwili odbioru towaru lub usługi.
 • W przypadku skorzystania z tego prawa należy zwrócić reklamowany towar wraz z opisem przyczyn reklamacji.
 • Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie oryginalnego formularza gwarancyjnego.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności.